Symbol Symbol

Výběr verze loga

Choosing logo version

Stažením konkrétní verze loga (verze pro obrazovku vs. verze pro tisk) ihned získáte příslušnou barvu loga pro vaše použití. V tabulce je uveden přehled a nejčastější případy.

By downloading a specific version of the logo (Screen Version vs. Print Version) straight away to get the relevant color of the logo for your use. The table shows a summary and the most common cases.

Vlastnosti a použití loga Features and use of the logo
Verze pro obrazovky Version for screenVerze pro tisk Version for print
Barevný režim stažených souborů Color mode of downloaded filesRGBCMYKPantone
Doporučené formáty loga Recommended logo formatsPNGSVGPDFEPSPDF
Web a prezentace (PowerPoint, Keynote) Web and presentations (PowerPoint, Keynote)
Online dokumenty (Google, Office365) Online documents (Google, Office365)
Vizitka, leták nebo brožura Business card, flyer or brochure
Smlouvy a dokumenty k tisku Contracts and documents for printing

Ochranná zóna:

Protection zone:

25 % of logo heightvýšky loga

Je to prostor kolem loga, kde nesmí zasahovat žádné okolní grafické elementy (loga, texty, obrázky, okraje stránky, apod.) aby nedošlo k narušení značky. Logo se ve většině případů nachází v okolním kontextu dalších prvků, od kterých se díky prostoru ochranné zóny distancuje a odlišuje.

It is a space around the logo, where no surrounding graphic elements (logos, texts, images, page margins, etc.) must interfere so as not to disturb the brand. In most cases, the logo is in the surrounding context of other elements, from which it distances itself and differs due to the space of the protection zone.

Ochranná zónaProtection zone

Čemu se vyhnout

Things to avoid

Vizuální dojem loga musí být konzistentní. Abychom toho dosáhli, řídíme se těmito pravidly, která zakazují manipulaci s logem zejména těmito způsoby.

The visual impression of the logo must be consistent. In order to achieve this, we follow these rules, which prohibit manipulation of the logo, especially in these ways.

Nepoužívejte stíny

Do not use shadows

Logo neotáčejte

Do not rotate logo

Nepřebarvujte logo

Do not recolor logo

Nedeformujte ani neměňte původní proporce loga.

Do not deform or change its original proportions of the logo

Logo na pozadí

Logo on background

Logo: Blue
Pozadí: White

Logo: Blue
Background: White

Logo: Green
Pozadí: Blue

Logo: Green
Background: Blue

Logo: Blue
Pozadí: Green

Logo: Blue
Background: Green

Logo: White
Pozadí: Blue

Logo: White
Background: Blue

Logo: Green
Pozadí: White

Logo: Green
Background: White